Lãnh đạo - Nhân viên 

 

 Quyền Hiệu trưởng: Tiến Sĩ Huỳnh Trọng Hiền

  • Tiến sĩ Lịch Sử Nhật Bản - Đại Học Hiroshima
  • Trưởng khoa Nhật Bản học - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh - Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro